آرشيوکوچینگ

کوچینگ (Coaching) چیست؟ به چه کسی کوچ (Coach) می‌گویند؟
Lifestyleهمگانی

کوچینگ (Coaching) چیست؟ به چه کسی کوچ (Coach) می‌گویند؟

کوچینگ چیست؟ به چه کسی کوچ می‌گویند؟ واژه‌ی کوچ (Coaching) به معنی مربی و کوچینگ (Coach) به معنی مربی‌گری است. بیش‌تر مردم کوچ را کسی می‌دانند که در ورزش به...