آرشيوهمایندی

همایندی اختلال، همبودی یا همپوشانی اختلال یا Comorbidity
اختلالات روان‌شناختی

همایندی اختلالات روانی یا Comorbidity

هم‌آیندی اختلال، همبودی اختلال، همپوشانی اختلال یا Comorbidity یکی از واژه‌هایی است که در روان‌شناسی و روان‌پزشکی و پزشکی با آن سر و کار دارند. شاید شنیده باشید که کسی...