Tag: خودبیمارانگاری


خودبیمارانگاری، اختلال اضطراب بیماری (Illness Anxiety Disorder) یا هیپوکندریا (Hypochondria)

خودبیمارانگاری یا اختلال اضطراب بیماری یکی از حالت‌های اضطرابی است که در جامعه بسیار دیده می‌شود. شاید کسانی را دیده باشید که همیشه نگران بیماری باشند یا از وجود بیماری‌های گوناگون شکایت کنند. این نگرانی و اضطراب زنگ خطری برای بروز یا وجود اختلال اضطراب بیماری یا خودبیمارانگاری است. خودبیمار انگاری، اختلال اضطراب بیماری یا هیپوکندریا خودبیمارانگاری، اختلال اضطراب بیماری (Illness Anxiety Disorder) یا هیپوکندریا (Hypochondria) حالت اضطرابی است که در آن فرد به شدت و به طور غیر منطقی نگران این است که دچار یک یا چند بیماری جسمانی یا روان‌شناختی باشد. شدت نگرانی و اضطراب در هیپوکندریا به اندازه‌ای است که فرد در زمینه‌های گوناگون زندگی دچار نابسامانی، رنج و پریشانی می‌شود. کسانی که دچار خودبیمارانگاری هستند به هر گونه نشانهٔ کوچک جسمانی و روانی واکنش نشان می‌دهند و بر این باورند که این نشانه زنگ هشداری برای یک بیماری یا اختلال روانی است. آن‌ها پیاپی پیش پزشک می‌روند تا آن‌ها را معاینه و آزمایش کند یا از روان‌شناس دربارهٔ نشانه‌های روانی می‌پرسند. هنگامی که پزشک به......

دنباله‌ی نوشته