آرشیواختلال اجتناب/ محدودیت غذایی

بدغذایی کودک؛ اختلال اجتناب/ محدودیت غذا یا ARFID
اختلالات خورد و خوراکاختلالات روان‌شناختیهمگانی

بد غذایی کودک؛ اختلال اجتناب/ محدودیت غذا یا ARFID

بد غذایی کودکان یکی از چالش‌هایی است که برخی از پدر و مادران با آن دست به گریبانند. کودکان به دلایل گوناگونی از غذا خوردن خودداری می‌کنند. شاید از رنگ،...