آرشیوبینج ایتینگ

حقایقی درباره‌ی پرخوری عصبی که نمی‌دانید
اختلالات خورد و خوراکاختلالات روان‌شناختی

حقایقی درباره‌ی پرخوری عصبی که نمی‌دانید

پرخوری عصبی یکی از انواع اختلالات خورد و خوراک است که باید جدی گرفته شود پیش‌تر با بینج ایتینگ و بولیمیا نروزا به عنوان گونه‌هایی از پرخوری عصبی آشنا شدیم....