آرشیواختلال تبدیلی

اختلال تبدیلی، سمپتوم نورولوژیک کارکردی یا هیستری
اختلالات روان‌شناختیاختلالات سوماتیک سمپتوم

اختلال تبدیلی، سمپتوم نورولوژیک کارکردی یا هیستری

آن‌چه باعث شد از اختلال تبدیلی یا هیستری بنویسم یک رخداد جالب و ناگوار بود. یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت چند روز پیش در بیمارستان بستری...