آرشیواختلال تعامل اجتماعی بی‌قید و بند

اختلال تعامل اجتماعی بی‌قید و بند یا DSED
اختلال استرساختلالات روان‌شناختیروان‌شناسی کودک

اختلال تعامل اجتماعی بی‌قید و بند یا DSED

انسان از هنگام زایش تا مرگ با دیگر انسان‌ها در تعامل است ما  موجودی اجتماعی هستیم و به بودن در کنار دیگر انسان‌ها نیاز داریم. کنش و تعامل با دیگران...