آرشیواختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه

اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه یا Disruptive Mood Dysregulation Disorder
اختلال افسردگیاختلالات روان‌شناختی

اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه یا DMDD

خشم یکی از ویژگی‌های خلقی انسان‌هاست که هم در کودکان و هم بزرگسالان دیده می‌شود بروز آن می‌تواند طبیعی یا غیر طبیعی باشد. منطقی یا غیر منطقی بودن خشم بستگی...