آرشیوDMDD

اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه یا Disruptive Mood Dysregulation Disorder
اختلال افسردگیاختلالات روان‌شناختی

اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه یا DMDD

خشم یکی از ویژگی‌های خلقی انسان‌هاست که هم در کودکان و هم بزرگسالان دیده می‌شود بروز آن می‌تواند طبیعی یا غیر طبیعی باشد. منطقی یا غیر منطقی بودن خشم بستگی...