آرشیواختلال ساختگی

اختلال ساختگی یا Factitious Disorder چیست؟
اختلالات روان‌شناختیاختلالات سوماتیک سمپتوم

اختلال ساختگی و روش‌های درمان آن

اختلال ساختگی یکی از پیچیده‌ترین اختلالات سوماتیک سمپتوم است که می‌تواند باعث بیماری یا مرگ افراد شود. فردی را در نظر بگیرید که عمداً به خودش آسیب می‌زند تا به...