آرشیوگروه‌درمانی

گروه درمانی چیست و چرا گروه‌درمانی سودمند است؟
همگانی

گروه درمانی چیست و چرا گروه‌درمانی سودمند است؟

جلسات روان‌شناسی و مشاوره همیشه به صورت فردی با یک روان‌شناس برگزار نمی‌شود. جلسات ممکن است به صورت گروهی نیز برگزار شوند. به این سبک از برگزاری جلسات مشاوره، گروه‌درمانی...