آرشیواختلال احتکار

اختلال احتکار اطلاعات یا Information Hoarding
اختلال وسواس یا OCDاختلالات روان‌شناختی

اختلال احتکار اطلاعات

آیا تاکنون نام اختلال احتکار اطلاعات یا Information Hoarding Disorder را شنیده‌اید؟ با پیشرفت فناوری هاردها و حافظه‌هایی ساخته شدند که می‌توانند میلیون‌ها فایل را درون خود جای دهند. ظرفیت هاردها...