آرشیوناتوانی ذهنی

اختلالات عصبی – رشدی چیست؟
اختلالات عصبی – رشدی

اختلالات عصبی – رشدی چیست؟ آشنایی با اختلالات عصبی-رشدی

اختلالات عصبی-رشدی اختلالاتی هستند که بیانگر مشکلات جدی در سیستم عصبی و مغز انسان هستند. این اختلالات از کودکی بروز پیدا می‌کنند و می‌توانند در طول زندگی ادامه داشته باشند....