آرشیواختلال نافرمانی چالشگری

اختلال نافرمانی - چالش‌گری یا ODD
اختلالات اخلال‌گرانه، کنترل تکانه و سلوکاختلالات روان‌شناختی

اختلال نافرمانی – چالش‌گری یا ODD

لجبازی و نافرمانی رفتاری است که هر کودکی ممکن است در برخی از شرایط آن را بروز دهد. کودکان ممکن است گاهی دست به لجبازی بزنند اما اگر این رفتار...