آرشیواختلال درد

اسپسیفایر درد غالب یا اختلال درد
اختلالات سوماتیک سمپتوم

اسپسیفایر درد غالب یا اختلال درد چیست؟

درد یکی از نشانه‌هایی است که در هنگام بیماری احساس می‌کنیم. هنگامی که بیمار می‌شویم با مصرف داروهای مرتبط با آن بیماری احساس درد بهبود پیدا می‌کند. اما شرایطی را...