آرشیوپایکا

اختلال پایکا - Pica Disorder
اختلالات خورد و خوراکاختلالات روان‌شناختی

اختلال پایکا یا Pica چیست؟

خوردن همیشه به معنای تلاش برای رفع گرسنگی و سیر شدن نیست. شاید کسانی را دیده باشید که گچ دیوار، پلاستیک، خاک و... می‌خورند. آن‌ها این کار را به خاطر...