آرشیوسندرم پیش از قاعدگی

اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی یا PMDD
اختلال افسردگیاختلالات روان‌شناختی

اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی یا PMDD چیست؟

اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی یا Premenstrual Dysphoric Disorder که به نام اختلال ناآرامی پیش از قاعدگی، اختلال افسردگی پیش از قاعدگی یا PMDD هم شناخته می‌شود؛ اختلال روانی است...