آرشیوتیغ زدن

خون‌بازی یا تیغ کشیدن به دست و راهکارهای درمان آن
اختلالات روان‌شناختی

خون‌بازی یا تیغ کشیدن به دست و راهکارهای درمان آن

خون‌بازی یا تیغ کشیدن به دست و دیگر بخش‌های بدن یکی از رفتارهای ناهنجار روانی - اجتماعی است که از آن به عنوان یکی از بحران‌های روانی - اجتماعی در...