آرشیواختلال نشخوار

اختلال نشخوار - Rumination Disorder
اختلالات خورد و خوراکاختلالات روان‌شناختی

اختلال نشخوار یا Rumination Disorder

جاندارانی مانند گاو، بز، گوسفند و ... ساختار شگفت‌انگیزی در سیستم گوارش دارند که به آن نشخوار گفته می‌شود. نشخوار به معنی بازگرداندن غذای خورده شده به دهان و جویدن...