آرشیواختلال شخصیت اسکیزوتایپال

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال یا Schizotypal Personality Disorder
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال یا Schizotypal Personality Disorder

هر چیزی که در جهان رخ می دهد دلیلی منطقی دارد. اما فردی را در نظر بگیرید که علت آمدن زلزله یا سیل در جهان را خودش بداند و بگوید:...