آرشیواختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی
اختلال اضطراباختلالات روان‌شناختی

اختلال اضطراب جدایی و تفاوت آن با اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی یکی از زیرشاخه‌های اختلالات اضطرابی است. اختلال اضطراب جدایی، اختلال روانی است که در آن فرد به دلیل جدا شدن از خانه یا از کسانی که به...