آرشیودانش‌آموز

ترس از مدرسه یا فوبیای مدرسه
روان‌شناسی کودکشیوه‌ی زندگی

راهکارهای برخورد با ترس از مدرسه یا فوبیای مدرسه

ترس از مدرسه، مدرسه هراسی یا فوبیای مدرسه چیزهایی است که برخی از پدر و مادران هنگامی که کودکشان را برای نخسیتن بار به مدرسه می‌فرستند با آن رو‌به رو...