گشتالت مکتب و روشی درمانی در روان‌شناسی است که در  بنیان‌گذار آن ماکس ورتایمر، وولفگانگ کُهلر  و کورت کافکا بودند. گشتالت‌درمانی هواداران کمی دارد اما به عنوان رویکردی کلاسیک توسط برخی از روان‌شناسان استفاده می‌شود