جفری یانگ روانشناس و استاد دانشگاه آمریکایی است که مکتب طرحواره درمانی را بنیان نهاد که اکنون به عنوان یکی از روش‌های روان‌درمانی مورد استفادهٔ روان‌شناسان قرار می‌گیرد