عزت نفس یا حرمت نفس، یکی از مفاهیم بنیادین در روانشناسی است که نشان‌دهندهٔ میزان ارزشی است که فرد برای خود در نظر می‌گیرد