خشونت رفتاری همراه با استفاده از قدرت فیزیکی یا کلامی با حالتی پرخاشگرانه با هدف آزار یا تحمیل نظر به دیگران است. خشونت علیه کودکان، خشونت خانگی، خشونت علیه زنان و خشونت علیه مردان نمونه‌هایی از خشونت است.