رفتار درمانی شناختی یا درمان شناختی رفتاری یکی از روش‌های روان‌درمانی است که برای درمان اختلالات روانشناسختی به روش کوتاه مدت انجام می‌شود