هذیان یا دیلوژن تفکر و احساسات نادرست و باثباتی است که در فرد دیده می‌شود و با منطق و شواهد سازگار نیست. دیلوژن یکی از نشانه‌های مهم طیف اسکیزوفرنی است