بغل یا در آغوش گرفتن رفتاری عاطفی است که از انسان‌ها در برابر یکدیگر سر می‌زند و به معنای علاقه، حمایت یا همدردی است. در هنگام بغل کردن انتقال دهنده عصبی اوکسی توسین در بدن افزایش می‌یابد