روانشناسی صنعتی و سازمانی یا روان‌شناسی کار شاخه‌ای از روان‌شناسی است که روی نیروی کار، محیط کار و تعاملات انسانی در این بخش می‌پردازد.