یادگیری فرآیندی است که در آن انتقال اطلاعات انجام می‌شود و می‌تواند رفتاری را در ما پدید آورد، تقویت کند یا مانع شود. یادگیری می‌تواند تغییرات نسبتاً پایدار در شرایط و توانمندی‌های انسان پدید آورد