طرحواره درمانی رویکردی در روان‌شناسی است که جفری یانگ روان‌شناس برجستهٔ آمریکایی آن را بنیان نهاد و موثرتر از روش شناختی رفتاری می‌دانست