طرحواره (Schema) باورهای ریشه‌ای و الگوهای فکری هستند که پیرامون یک موضوع در ذهن ما شکل می‌گیرند و باعث پیدایش رفتارهای خاصی می‌شوند.