آزار جنسی هر گونه رفتاری است که بدون رضایت طرف مقابل و با اهداف جنسی صورت می‌گیرد. آزار جنسی می‌تواند باعث بروز اختلالات روانی در فرد شود.