اعتیاد به موبایل به معنای وابستگی بیش از اندازه و استفاده افراطی از موبایل است این استفاده افراطی به گونه‌ای است که زندگی فرد را دچار نابسامانی می‌کند و عملکرد فرد را در زمینه‌های گوناگون به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد