اختلالات اخلال‌گرانه، کنترل تکانه و سلوک: اختلال نافرمانی – چالش‌گری (ODD)، اختلال سلوک (CD)، اختلال انفجاری متناوب (IED)، اختلال جنون آتش‌افروزی (Pyromania)، اختلال جنون دزدی (Kleptomania)، دیگر اختلالات اخلال‌گرانه، کنترل – تکانه و سلوک مشخص و نامشخص

اختلالات کنترل تکانه یا اختلالات اخلال‌گرانه، کنترل تکانه و سلوک چیست؟

اختلالات کنترل تکانه یا اختلالات اخلال‌گرانه، کنترل تکانه و سلوک چیست؟

اختلالات کنترل تکانه (Impulse Control Disorder) یا اختلالات تکانه‌ای دسته‌ای از اختلالات روانی هستند که شامل رفتا...

ادامه مطلب