پاروکستین یکی از داروهای بازدارنده بازجذب سروتونین (Selective serotonin reuptake inhibitors) یا SSRI است که با نام‌های پاکسیل (Paxil) و سروگزات (Seroxat) هم شناخته می‌شود.