اختلالات سوماتیک سمپتوم یا اختلالات شبه جسمانی (اختلالات روان‌تنی) اختلالات روان‌شناختی هستند که در آن فرد نشانه‌های بیماری جسمانی دارد اما این نشانه‌ها به دلیل یک بیماری جسمانی نیست: اختلال سوماتیک سمپتوم، اختلال اضطراب بیماری، اختلال تبدیلی یا نورولوژیک کارکردی (هیستری)، اختلال ساختگی

اختلال تبدیلی، سمپتوم نورولوژیک کارکردی یا هیستری

اختلال تبدیلی، سمپتوم نورولوژیک کارکردی یا هیستری

آن‌چه باعث شد از اختلال تبدیلی یا هیستری بنویسم یک رخداد جالب و ناگوار بود. یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت چند روز پیش در بیمارست...

ادامه مطلب

اختلالات شبه جسمانی یا اختلالات سوماتیک سمپتوم

اختلالات سوماتیک سمپتوم و اختلالات مرتبط با آن

حتما شنیده‌اید که برخی از بیماری‌های جسمانی ریشهٔ روانی و عصبی دارند. زمانی که فرد نشانه‌های بیماری جسمانی را داشته باشد اما با درمان‌ه...

ادامه مطلب

خودبیمارانگاری، اختلال اضطراب بیماری (Illness Anxiety Disorder) یا هیپوکندریا (Hypochondria)

اختلال اضطراب بیماری، خودبیمارانگاری یا هیپوکندریا

خودبیمارانگاری یا اختلال اضطراب بیماری یکی از حالت‌های اضطرابی است که در جامعه بسیار دیده می‌شود. شاید کسانی را دیده باشید که همیشه نگر...

ادامه مطلب