عصب‌روان‌شناسی یا نوروسایکولوژی یکی از شاخه‌های روانشناسی است که به رابطهٔ فرآیندهای مغز و اعصاب با رفتار و فرآیندهای روانی انسان می‌پردازد