author-avatar

درباره ‌سعید فرد

سعید فرد هستم، کوچ و مدرس کارگاه‌‌های موفقیت است. او در زمینهٔ مهارت و توسعه فردی در سایت آقای روان‌شناس می‌نویسد و راهنمای شما خواهد بود