سازمان بهزیستی ایران یکی از سازمان‌های دولتی زیرمجوعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است که به خدمات گوناگون شهروندی می‌پردازد. از جمله فعالیت‌های مهم سازمان بهزیستی اورژانس اجتماعی است