بان بدن (بادی لنگویج) یا تن‌گفتار، به زبان غیرکلامی انسان گفته می‌شود که برای انتقال پیام در این روش باید به ژست‌ها، حالت‌های جسمانی، حرکات دست، ارتباط چشمی، واکنش ماهیچه‌ای، اجزای چهره و … توجه کرد