هشیار یا خودآگاه (Conscious) بخشی از ساختار ذهن انسان از دیدگاه فروید است که دربرگیرندهٔ تمام چیزهایی است که ما نسبت به آن‌ها آگاهی و شناخت داریم نقطهٔ مقابل هشیار ذهن ناهشیار ذهن است