گریه یکی از واکنش‌های احساسی انسان است که معمولا در هنگام اندوه پدید می‌آید اما در برخی موارد نیز در حالت شوق و شادی ممکن است پدید آید که به آن اشک شوق می‌گوییم