رویا تجربه‌ای احساسی و شناختی است که در هنگام خواب بروز پیدا می‌کند و می‌تواند ریشه در مسائل روزمره یا ناهشیار ذهن داشته باشد