خود بخشی از ساختار شخصیت انسان است و خواستار برآورده شدن نیازهای انسان است اما به واقعیت‌ها توجه می‌کند و بر پایهٔ منطق، اخلاق و قانون کار می‌کند.