احساسات اصلی انسان:  غم، شادی، بیزاری، خشم، ترس و تعجب. پل اکمن روان‌شناس برجستهٔ آمریکایی در دههٔ ۷۰ میلادی این احساسات بنیادین را ارائه کرد اما احساسات ما محدود به این ۶ حس نیستند