تداعی آزاد یکی از تکنیک‌های روانکاوی برای درمان اختلالات روانی است در این روش از درمانجو می‌خواهند تا دربارهٔ هر آن‌چه به ذهنش می‌رسد آزادانه سخن بگوید.