مو یکی از اجزای روینده سطح پوست انسان است که در تمام بدن به ویژه سر و صورت دیده می‌شود. مو نیاز به مراقبت و نگه‌داری دارد و می‌ةواند بر اثر اختلالات روانی دچار ریزش شود.