نهاد یا id‌ بخشی از ساختار شخصیت انسان است که فروید نخستین بار آن را مطرح کرد. نهاد بر اساس اصل لذت عمل می‌کند و ارتباط مستقیم با ناهشیار ذهن دارد